اخراج نیروهای سفارشی شهرداری خرم آباد/تیر مدیران فاسد به سنگ خورد
اخراج نیروهای سفارشی شهرداری خرم آباد/تیر مدیران فاسد به سنگ خورد
با ورود بازرسی استان لرستان، 9 نفر از افرادی که به طور غیر قانونی به استخدام شهرداری خرم آباد در آمده بودند اخراج شدند.

به گزارش امید لرستان، چند روزی بود که اخبار مستند و مستدلی از استخدام فامیلی و سفارشی در شهرداری خرم آباد به گوش می رسید که فریاد دلسوزان و واکنش اندک مسئولین متعهد همانند امام جمعه را به همراه داشت.

خوشبختانه با ورود به موقع دستگاه های نظارتی قبل از اینکه کد بیمه برای نورچشمی های سفارشی ثبت شود بازرسی استان لرستان با تشکیل چند جلسه فوری و تعیین ضرب الاجل برای مدیران شهرداری، افراد مذکور که ۹ نفر می باشند اخراج شدند

مصرانه از مدیر کل بازرسی لرستان این درخواست را داریم که با متولیان و بانیان استخدام غیر قانونی و خارج از ضابطه در شهرداری نیز برخورد قانونی شود

photo 2021 08 03 14 28 27 | اخراج نیروهای سفارشی شهرداری خرم آباد/تیر مدیران فاسد به سنگ خورد | امید لرستان