نخستین جشنواره تولیدات فرهنگی هنری کرونا پلاس
نخستین جشنواره تولیدات فرهنگی هنری کرونا پلاس
با توجه به برگزاری جشنواره تولیدات فرهنگی و هنری مدیریت کرونا خواهشمند است قبل ازثبت نام، شرایط شرکت در جشنواره و پذیرش آثار را مطالعه کرده و سپس اقدام به ثبت نام نمایید.