شهدای مبارزه با رضاخان!
شهدای مبارزه با رضاخان!
حمید کوشکی از فعالان فضای مجازی در پستی اینستاگرامی به سالروز کشتار خان های لرستان بدست رضاخان واکنش نشان داد

واکنش اینستاگرامی حمید کوشکی به سالروز کشتار خوانین لرستان بدست رضاخان:

2 | شهدای مبارزه با رضاخان! | امید لرستان