چهل روز گذشت… خدا میدونه چقدر دلم براتون غمگینه، نمیدونم این داغ سرد میشه یا نه، ماها که نفهمیدیم کی بودید که در دوران ماها پرواز کردید، امیدوارم زمان قیام اون خورشید آخری، بازم توفیقی باشه هم عصر باشیم. «إِنَّهُم یَرَونَهُ بَعِیداً وَ نَرَاهُ قَرِیباً» #فجر_سلیمانی مطلب مرتبطی یافت نشد.

چهل روز گذشت…
خدا میدونه چقدر دلم براتون غمگینه، نمیدونم این داغ سرد میشه یا نه، ماها که نفهمیدیم کی بودید که در دوران ماها پرواز کردید، امیدوارم زمان قیام اون خورشید آخری، بازم توفیقی باشه هم عصر باشیم.
«إِنَّهُم یَرَونَهُ بَعِیداً وَ نَرَاهُ قَرِیباً»
#فجر_سلیمانی
Screenshot from 2020 02 12 12 11 46 | چهل روز گذشت... | امید لرستان