گاهی این فشارها از سوی افرادی وارد می شود که خود باید در مواقع حساس نظام تصمیم ساز باشند و در غبار فتنه راه را از بی راهه تشخیص دهند!
گاهی این فشارها از سوی افرادی وارد می شود که خود باید در مواقع حساس نظام تصمیم ساز باشند و در غبار فتنه راه را از بی راهه تشخیص دهند!
افرادی که در این برهه از زمان با نوشتن نامه از فردی معلوم الحال و حامی فتنه با عنوان فردی اخلاقی، مومن به انقلاب و الفاظی از این دست حمایت می کنند چگونه می توانند در غبار فتنه راه خود را از فتنه گران تمیز دهند؟!

به گزارش امید لرستان، در این روزها که بازار انتخابات و تایید صلاحیت ها و… گرم است، لازم است نگاهی به وظایف شورای نگهبان واختیاراتی که دارند داشته باشیم.

 

یکی از وظایفی که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ‏نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد.

 

طبق این قانون یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان نظارت بر تمام انتخابات ها اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است اما گاهی مشاهده می شود که افرادی شورای نگهبان را تحت فشار گذاشته و با وجود اینکه هیچ مسئولیتی در قبال تایید یا رد صلاحیت کاندیدهای مجلس ندارند تمام تلاش خود را برای تایید فرد یا افراد خاصی بکار می گیرند، بدون توجه به دلایل عدم تایید این افراد حال شاید این دلایل اخلاقی باشد یا اقتصادی و یا حتی حمایت از فتنه گران و معاندین…

 

تعجب آور اینجاست که گاهی این فشارها از سوی افرادی وارد می شود که خود باید در مواقع حساس نظام تصمیم ساز باشند و در غبار فتنه راه را از بی راهه تشخیص دهند!

 

حال جای سوال است که این گونه افراد که در این برهه از زمان با نوشتن نامه از فردی معلوم الحال و حامی فتنه با عنوان فردی اخلاقی، مومن به انقلاب و الفاظی از این دست حمایت می کنند چگونه می توانند در غبار فتنه راه خود را از فتنه گران تمیز دهند؟؟؟

فاطمه امرایی _ فعال سیاسی