امیر امیدنژاد فعال فضای مجازی لرستان در حساب توییتری خود نوشت: همه انتظار داشتند آقا حرفهای عجیبی بزند… اما حرف آخر را اول زد،سوره ابراهیم خواند و خود در مقام موسی گفت : شما-ملت- شکور و صبور بوده اید،چیزی به فتح نهایی نمانده . از این بشارت بزرگتر ؟ مطلب مرتبطی یافت نشد.

امیر امیدنژاد فعال فضای مجازی لرستان در حساب توییتری خود نوشت:

همه انتظار داشتند آقا حرفهای عجیبی بزند… اما حرف آخر را اول زد،سوره ابراهیم خواند و خود در مقام موسی گفت : شما-ملت- شکور و صبور بوده اید،چیزی به فتح نهایی نمانده . از این بشارت بزرگتر ؟

Screenshot from 2020 01 19 14 46 24 | بشارت فتح | امید لرستان