حامد حسنی فعال فضای مجازی با انتشاز تصویری نوشته است : گفتمان موشک کشور را مقتدرتر از هر زمان دیگر کرده در عوض نتایج گفتمان مذاکره را در زندگی مردم به وضوح شاهدیم! مطلب مرتبطی یافت نشد.

حامد حسنی فعال فضای مجازی با انتشاز تصویری نوشته است : گفتمان موشک کشور را مقتدرتر از هر زمان دیگر کرده در عوض نتایج گفتمان مذاکره را در زندگی مردم به وضوح شاهدیم!