آب و هوای استان لرستان

آخرین نتایج آب و هوای استان لرستان به تفکیک شهرستان ها

آب و هوای خرم آباد

خرم آباد
30° C 30° C

آسمان صاف

30° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای بروجرد

بروجرد
26° C 22° C

آسمان صاف

22° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای نورآباد

نورآباد
23° C 23° C

آسمان صاف

23° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای دورود

دورود
27° C 27° C

آسمان صاف

27° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای کوهدشت

کوهدشت
27° C 27° C

آسمان صاف

27° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای الیگودرز

الیگودرز
23° C 23° C

آسمان صاف

23° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای الشتر

الشتر
27° C 27° C

آسمان صاف

27° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای ازنا

ازنا
24° C 24° C

آسمان صاف

24° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای پلدختر

پلدختر
30° C 30° C

آسمان صاف

30° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای چگنی

چگنی
29° C 29° C

آسمان صاف

29° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

آب و هوای رومشکان

رومشکان
27° C 27° C

آسمان صاف

27° C

 • شنبه

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

تمامی نتایج پیش بینی آب و هوا در این صفحه توسط وبسایت openweathermap.orgجمع آوری شده و امید لرستان هیچ مسئولیتی در مورد محتوا و نتایج آب هوایی منتشر شده در این صفحه ندارد.