آب و هوای استان لرستان

آخرین نتایج آب و هوای استان لرستان به تفکیک شهرستان ها

آب و هوای خرم آباد

خرم آباد
18° C 17° C

ابرهای شکسته

18° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای بروجرد

بروجرد
15° C 14° C

کمی ابری

15° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای نورآباد

نورآباد
14° C 13° C

ابرهای شکسته

14° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای دورود

دورود
16° C 16° C

کمی ابری

16° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای کوهدشت

کوهدشت
17° C 17° C

ابرهای پراکنده

17° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای الیگودرز

الیگودرز
13° C 12° C

کمی ابری

13° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای الشتر

الشتر
15° C 14° C

ابرهای شکسته

15° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای ازنا

ازنا
14° C 13° C

کمی ابری

14° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای پلدختر

پلدختر
23° C 22° C

کمی ابری

23° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای چگنی

چگنی
18° C 17° C

ابرهای پراکنده

18° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

آب و هوای رومشکان

رومشکان
20° C 19° C

کمی ابری

20° C

 • چهارشنبه

 • پنجشنبه

 • جمعه

 • شنبه

تمامی نتایج پیش بینی آب و هوا در این صفحه توسط وبسایت openweathermap.orgجمع آوری شده و امید لرستان هیچ مسئولیتی در مورد محتوا و نتایج آب هوایی منتشر شده در این صفحه ندارد.