آب و هوای استان لرستان

آخرین نتایج آب و هوای استان لرستان به تفکیک شهرستان ها

آب و هوای خرم آباد

خرم آباد
10° C 10° C

کمی ابری

10° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای بروجرد

بروجرد
9° C 8° C

آسمان صاف

9° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای نورآباد

نورآباد
5° C 5° C

آسمان صاف

5° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای دورود

دورود
9° C 9° C

آسمان صاف

9° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای کوهدشت

کوهدشت
10° C 10° C

آسمان صاف

10° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای الیگودرز

الیگودرز
7° C 7° C

آسمان صاف

7° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای الشتر

الشتر
8° C 6° C

آسمان صاف

8° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای ازنا

ازنا
7° C 7° C

آسمان صاف

7° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای پلدختر

پلدختر
14° C 14° C

آسمان صاف

14° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای چگنی

چگنی
11° C 10° C

آسمان صاف

11° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

آب و هوای رومشکان

رومشکان
10° C 10° C

آسمان صاف

10° C

 • یکشنبه

 • دوشنبه

 • سه شنبه

 • چهارشنبه

تمامی نتایج پیش بینی آب و هوا در این صفحه توسط وبسایت openweathermap.orgجمع آوری شده و امید لرستان هیچ مسئولیتی در مورد محتوا و نتایج آب هوایی منتشر شده در این صفحه ندارد.