پویش مشارکت در برپایی مراسم های هیات بازماندگان حسینی در اربعین
پویش مشارکت در برپایی مراسم های هیات بازماندگان حسینی در اربعین
یک هیئت برای جاماندگان اربعین امام حسین علیه سلام برنامه های را تدارک دیده است که نیاز به همراهی جماعتی از محبان اهل بیت علیه سلام دارد

شماره کارت جهت مشارکت:
۵۸۵۹۸۳۱۱۸۳۵۵۵۸۴۵
شماره شبا:
IR710180000000000346818336
1632231105%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86 | پویش مشارکت در برپایی مراسم های هیات بازماندگان حسینی در اربعین | امید لرستان