خسارت ۱۰۰درصدی محصولات دیم لرستان
خسارت ۱۰۰درصدی محصولات دیم لرستان
پیش بینی می‌شود به علت کاهش بارندگی هیچگونه برداشتی در محصولات دیم نداشته باشیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان گفت:۴۲۰هزار هکتار ار اراضی دیم استان زیر کشت محصولات گندم، جو و حبوبات رفته است.
صالحیان افزود: با توجه به شرایط اقلیمی فعلی و روند کاهش بارندگی در استان پیش بینی می شود هیچ گونه برداشتی در محصولات دیم گندم، جو و حبوبات نداشته باشیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفته: پیش بینی می شود حدود ۴۵۰هزار تُن خسارت محصولات پاییزه و در باغات هم  حدود ۴۰ درصد خسارت تولید داشته باشیم.