ویدئو / مردم لرستان از سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ می گویند
ویدئو / مردم لرستان از سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ می گویند

مصاحبه تصویری امید لرستان از مردم خرم آباد که نظراتشان را نسبت به سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ می گویند.    

مصاحبه تصویری امید لرستان از مردم خرم آباد که نظراتشان را نسبت به سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ می گویند.