تغییر فرمانداران ۶ ماه مانده به انتخابات!
تغییر فرمانداران ۶ ماه مانده به انتخابات!
پس از انتصاب فرمانداران سلسله و ازنا، فرماندار دلفان نیز منصوب شد.

به گزارش امید لرستان، امروز روز تغییر و انتصابات استان لرستان بوده و در احکامی حشمت بهمنی فرماندار ازنا، نورالدین درمنان فرماندار دلفان و مرتضی مهدوی‌کیا فرماندار سلسله شدند.

ابهامات این انتصابات این است که چرا از فرمانداری یک شهر به فرمانداری شهر دیگری منتقل و چرا تنها ۶ ماه مانده به انتخابات این تغییرات صورت گرفته است؟

آیا این تغییرات به انتخابات شورای شهر و روستا مرتبط است؟