شفافیت پاسخگویی به افکار عمومی است
شفافیت پاسخگویی به افکار عمومی است

به گزارش امید لرستان، شهرام شرفی تحلیلگر و فعال رسانه‌ای در لرستان، با انتشار مطلبی در فضای مجازی ضمن مطالبه گری از نمایندگان در راستای  بیان شفافیت در آرا، گفت: شفافیت پاسخگویی به افکار عمومی است.   مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان، شهرام شرفی تحلیلگر و فعال رسانه‌ای در لرستان، با انتشار مطلبی در فضای مجازی ضمن مطالبه گری از نمایندگان در راستای  بیان شفافیت در آرا، گفت: شفافیت پاسخگویی به افکار عمومی است.