میرحسین رئیس جمهور بود چه می‌شد؟
میرحسین رئیس جمهور بود چه می‌شد؟
یک کاربر توییتر ‏با توجه به اعضای کابینه احتمالی میرحسین که همان اعضای کابینه آقای روحانی هستند نوشت: بله بزرگواران!اگر سال ۸۸ اجازه میدادن میرحسین رئیس جمهور بشه؛ عباس آخوندی که از نزدیکترین یاران او بود، وزیر مسکن میشد و همراه با ژنرال زنگنه و بقیه رفقا، ایران را گلستان میکردن. حیف که نگذاشتن نامردا!