چه افرادی با خون رومینا کاسبی کردند؟
چه افرادی با خون رومینا کاسبی کردند؟
کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از دادستانی خواستار برخورد با قاتل رومینا اشرفی شد.