آفت مجلس چیست؟
آفت مجلس چیست؟
صفحه توئیتری دفتر رهبری همزمان با مراسم افتتاحیه مجلس، نکاتی را به نمایندگان متذکر شد.