مَسکن، مُسکن می‌خواهد
مَسکن، مُسکن می‌خواهد
کانال تلگرامی رسانه مکتوبات از دور از دسترس شدن خرید منزل مسکونی برای خانوار متوسط ایرانی نوشت.

به گزارش امید  لرستان، در این کانال نمودار متوسط درآمد خانوار و متوسط قیمت مسکن نمایش داده شده که ‏نمودار قرمز متوسط قیمت مسکن و نمودار آبی متوسط درآمد سالانه خانوار ایرانی‌است.

ببینید به چه زیبایی دارند از هم جدا می شوند و فاصله فضایی می گیرند!