به گزارش امید  لرستان، در این کانال نمودار متوسط درآمد خانوار و متوسط قیمت مسکن نمایش داده شده که ‏نمودار قرمز متوسط قیمت مسکن و نمودار آبی متوسط درآمد سالانه خانوار ایرانی‌است.

ببینید به چه زیبایی دارند از هم جدا می شوند و فاصله فضایی می گیرند!

/ انتهای پیام