میخواستند تسبیحش را بگیرند، نداد؛
میخواستند تسبیحش را بگیرند، نداد؛
مصطفی حسین پور از فعالان فضای مجازی استان درباره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نوشت:

مصطفی حسین پور از فعالان فضای مجازی استان درباره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نوشت: