یانکی های ذلیل
یانکی های ذلیل
کنایه یکی از کاربران فضای مجازی به خرد شدن هیمنه آمریکا در دنیا توسط ایران بعد از حمله به عین الاسد:

کنایه یکی از کاربران فضای مجازی به خرد شدن هیمنه آمریکا در دنیا توسط ایران بعد از حمله به عین الاسد: