خلیج فارس، هنوز خلیج فارس است چون…
خلیج فارس، هنوز خلیج فارس است چون…
توییت یکی از کاربران توییتر در مورد خلیج فارس و مقایسه جالب با حاتم بخشی بحرین توسط محمدرضا پهلوی: