خاطرات مستر همفر و پزشکان بدون مرز
خاطرات مستر همفر و پزشکان بدون مرز
خانم معصومه عباسی از کاربران فضای مجازی در توییتر خود با مقایسه ماجرای مستر همفر و پزشکان بدون مرز نوشت:

خانم معصومه عباسی از کاربران فضای مجازی در توییتر خود با مقایسه ماجرای مستر همفر و پزشکان بدون مرز نوشت: