ارزش معلم و کارگر
ارزش معلم و کارگر
دکتر مهرداد ویسکرمی منتخب مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود پیرامون منزلت کارگر و معلم نوشت:

دکتر مهرداد ویسکرمی منتخب مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود پیرامون منزلت کارگر و معلم نوشت: