توییت یکی از کاربران فضای مجازی در مورد پایان اسرائیل:

/ انتهای پیام