پایان اسرائیل
پایان اسرائیل
یکی از کاربران فضای مجازی پیرامون نظر امام در مورد پایان اسرائیل اینگونه نوشت

توییت یکی از کاربران فضای مجازی در مورد پایان اسرائیل: