هدف سند ۲۰۳۰
هدف سند ۲۰۳۰
یکی از کاربران فضای مجازی به اهداف سند 2030 اینگونه واکنش نشان داد

توییت حمید قاف از کاربران توییتر در مورد سند۲۰۳۰ :