صاحبان مشاغل تعطیل شده از کجا ارتزاق کنند؟!
صاحبان مشاغل تعطیل شده از کجا ارتزاق کنند؟!
یکی از فعالان فضای مجازی نسبت به تعطیلی اجباری بعضی مشاغل و عدم توجه مسئولین واکنش نشان داد

واکنش یکی از فعالان فضای مجازی نسبت به تعطیلی اجباری بعضی مشاغل و عدم توجه مسئولین: