بحران مدیریت در فضای مجازی
بحران مدیریت در فضای مجازی
یکی از کاربران فضای مجازی به ولنگاری در مدیریت فضای مجازی اینگونه واکنش نشان داد

کنایه یکی از کاربران توییتر به اوضاع آشفته در شبکه های اجتماعی و عدم مدیریت صحیح مسئولین: