اعترافات زاهدی یعنی شکست غرب مقابل ایران
اعترافات زاهدی یعنی شکست غرب مقابل ایران
سید مصطفی دارابی از کاربران توییتر در مورد اعترافات اردشیر زاهدی و شکست راهبرد غربیها مقابل ایران نوشت:

توییت سید مصطفی دارابی از کاربران توییتر در مورد اعترافات اردشیر زاهدی و شکست راهبرد غربیها مقابل ایران: