سید مصطفی دارابی در واکنش که عملکرد دولت در بحران کرونا در حساب توییتری خود اینگونه واکنش نشان داد:   مطلب مرتبطی یافت نشد.

سید مصطفی دارابی در واکنش که عملکرد دولت در بحران کرونا در حساب توییتری خود اینگونه واکنش نشان داد: