کاربر چنگیز خان در واکنش به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی گفت: رسم است هنگامی که دشمن “هل من مبارز می طلبد” فرمانده، جسورترین و باهوش ترین سربازانش را به میدان می فرستد… جنگ جای ترسوها و بی عرضه ها نیست!   مطلب مرتبطی یافت نشد.

کاربر چنگیز خان در واکنش به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی گفت: رسم است هنگامی که دشمن “هل من مبارز می طلبد” فرمانده، جسورترین و باهوش ترین سربازانش را به میدان می فرستد…

جنگ جای ترسوها و بی عرضه ها نیست!