مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان لرستان در صفحه اینستاگرام خود به انتخاب دکتر مهرداد ویسکرمی اینگونه واکنش نشان داد   مطلب مرتبطی یافت نشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان لرستان در صفحه اینستاگرام خود به انتخاب دکتر مهرداد ویسکرمی اینگونه واکنش نشان داد