حامد حسنی فعال فضای مجازی با انتشاز تصویری نوشته است : گفتمان موشک کشور را مقتدرتر از هر زمان دیگر کرده در عوض نتایج گفتمان مذاکره را در زندگی مردم به وضوح شاهدیم!

/ انتهای پیام